Schriftelijk antwoorden college op rondvragen commissie Ruimte

Over Tiny Houses, zonnepanelen NS-station en ongewenst vrachtverkeer Zuidersingel

Lansingerland – De online vergadering van commissie Ruimte ging op 6 oktober jl. niet door in verband met technische problemen. Het college heeft alsnog uitgebreid geantwoord op rondvragen van commissieleden. Wij lichten er een drietal onderwerpen uit, te beginnen bij de vraag over Tiny Houses.

Freek J. Zijlstra

Michiel Muis (D66) wil graag weten wat de stand van zaken is rond het initiatief van het platform Tiny House Lansingerland. Volgens de gemeente is het platform nog steeds van plan om een Tiny House gemeenschap binnen Lansingerland te realiseren. Tijdens de vergadering van commissie Ruimte in maart dit jaar is toegezegd dat de gemeente zal faciliteren waar dat mogelijk is. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers en de ambtelijke organisatie. Conclusie is dat er op dit moment geen geschikte locatie is voor Tiny Houses. De gemeente suggereert contact te zoeken met particuliere grondeigenaren. Het is voorstelbaar dat een eigenaar op zoek is naar een (tijdelijke) bestemming voor een perceel grond.
Het college schrijft dat het uitstellen van de Woonvisie geen invloed heeft op de realisatie van Tiny Houses in een duurzame variant en flexwoningen als betaalbare spoedwoning. Wel zal het college meer prioriteit aan flexwoningen geven als er een geschikte locatie beschikbaar zou komen. De vraag naar flexwoningen zou volgens het college groter zijn dan voor een Tiny House.
Corporatie 3B Wonen en de versnellingskamer van het Rijk onderzoeken voor de gemeente wat de mogelijkheden in Lansingerland zijn voor de realisatie van Flexwoningen.

Zonnepanelen NS-station

Menno Duk (GroenLinks) wil weten wat er terecht komt van het voornemen zonnepanelen op station Lansingerland-Zoetermeer te plaatsen. Er is in 2018 namelijk al subsidie voor uitvoering van dit project toegekend, maar twee jaar later is er nog niets gerealiseerd. Hoe kan dat nou? Volgens de gemeente ontstond de vertraging bij ontwikkelaar Energie van Hollandse Bodem. Vlak voor de afgelopen zomer is ontwikkeling van dit project echter ter hand genomen. Plaatsing van zonnepanelen zal gerealiseerd worden op een constructie boven de parkeerplaats aan de noordzijde, op de nog te realiseren fietsenstalling en op de overkapping van het perron van de Randstadrail/HTM op de brug over de A12.
Het definitieve ontwerp is nog steeds niet klaar. Dat komt omdat er inmiddels vragen zijn gerezen over de haalbaarheid van het project en met name over centralisatie van de bekabeling. Bovendien liggen 150 KV stroomkabels van Stedin in de weg. Voor het vinden van bruikbare oplossingen is meer budget nodig. Daarna moet het conceptontwerp eerst nog langs de spoorbouwmeester voor definitieve goedkeuring. Dat kan allemaal nog wel even duren. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de realisatieplanning.

Vrachtverkeer Zuidersingel

Charles van Harn (CDA) herinnert het college aan de toezegging op 12 september 2018 om mogelijkheden te verkennen waardoor het vrachtverkeer door het uitbreidend woongebied van de Zuidersingel via een andere route geleid kan worden. In vervolg daarop heeft de gemeenteraad in 2019 budget voor zo’n alternatieve route vastgesteld. Van Harn wil weten voor welke oplossing gekozen is en wanneer dat gerealiseerd is.
Het college bevestigt dat er een nieuwe verbinding tussen de Molenweg en bedrijvenpark Oudeland komt. Die verbinding zal ter hoogte van een nog te graven watergang komen. Ten behoeve van de doorstroom van de toekomstige watergang wordt een doorvaarbare duiker aangebracht. Dat is ook nodig voor de waterkwaliteit. De nieuwe verbinding wordt zo ruim opgezet, dat deze gebruikt kan worden door vrachtauto’s van alle gangbare formaten.
Er is inmiddels een ontwerp gemaakt, vergunningen zijn aangevraagd en de aanbestedingsprocedure loopt. Omwonenden zijn over de nieuwe verbinding per brief geïnformeerd, waarop overwegend positief werd gereageerd. De komende maand wordt gestart met het noodzakelijke voorbelasten van de grond. Dat duurt een jaar. Daarna wordt een aanvang met de daadwerkelijke aanleg van de verbinding gemaakt, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 in gebruik kan worden
genomen.